Palissandro Bluette. Marmo. #(6)

Palissandro Bluette. Marmo.

Rivestimento in Palissandro Bluette. Marmo. Hotel Waldorf Astoria. Beijing, Cina.
Informazioni